I.

Przepisy wprowadzające

 1. Administrator danych osobowych zgodnie z § 5 lit o) Ustawa nr. 18.2018 Kol. o ochronie danych osobowych ze zmianami (dalej jako „Ustawa”) jest: like, s.r.o. z siedzibą J.D. Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok, numer identyfikacyjny: 46 417 362, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Żylinie, dział: Sro, wpis nr. 76391/L (dalej: „operator”).
  Dane kontaktowe operatora to
 • adres: like, s.r.o., J.D. Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok
 • email: hurtownia@likegroup.pl
 • telefon: +48 732 082 798
 1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, na przykład imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora sieci lub na podstawie jednego bądź większej liczby szczególnych elementów fizycznych, fizjologicznych , genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
 2. Operator nie wyznaczył osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, skontaktujcie się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 2 tego artykułu.

II.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Operator przetwarza dane osobowe przekazane przez Państwa dane osobowe uzyskane przez operatora w związku z realizacją Państwa zamówienia.
 2. Operator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji umowy.

III.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

 • wykonanie umowy pomiędzy Państwem a operatorem zgodnie z § 13 ust. 1 litera b) Ustawy,
 • prawnie uzasadniony interes Operatora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania ogłoszeń biznesowych i newsletterów) zgodnie z § 13 ust. 1 litera f) Ustawy,
 • Państwa zgoda na przetwarzanie w celach marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania ogłoszeń handlowych i newsletterów) zgodnie z § 13 ust. 1 litera a) Ustawy w przypadku braku zamówienia towaru lub usługi.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest
 • realizacja Państwa zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem  a operatorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i realizacji umowy, bez podawania danych osobowych brak możliwości zawarcia umowy lub jej realizacji po stronie operatora,
 • wysyłania ogłoszeń handlowych i wykonywania innych działań marketingowych.

IV.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Operator przechowuje dane osobowe
 • przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a operatorem oraz do dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
 • przez okres do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie 15 lat, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.
 1. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych operator usunie dane osobowe.

V.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

 • Operator udostępnia Państwa dane osobowe obejmujące tytuł, imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania lub adres dostawy towaru i numer telefonu firmom realizującym dostawę towaru (w szczególności DPD, GLS) oraz dane osobowe dane składające się z tytułu, imienia, nazwiska, adresu stałego zamieszkania oraz specyfikacji zamówionego towaru innym firmom świadczącym usługi w związku z obsługą usługi (usługi księgowe, podatkowe i prawne, hosting, fakturowanie, usługi marketingowe).
 1. Operator może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania, sądom itp.). Firmy, którym przekazywane są Państwa dane osobowe, są związane umową i zobowiązane są do ochrony Państwa danych.
 1. Operator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

VI.

Twoje prawa

 1. Na warunkach określonych w ustawie mają Państwo:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z § 21 Ustawy
 • prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z § 22 Ustawy lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z § 24 Ustawy,
 • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z § 23 Ustawy,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z § 27 Ustawy,
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z § 26 Ustawy,
 1. Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw, wysyłając wiadomość e-mail lub pisemny wniosek do operatora, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w punkcie 2 artykułu I niniejszego regulaminu.
 2. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez operatora narusza obowiązujące przepisy prawa, mają Państwo prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Rzeczpospolitej Polskiej.

VII.

Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Operator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Operator przyjął środki techniczne mające na celu zabezpieczenie przechowywania danych oraz przechowywanie danych osobowych w formie dokumentowej.
 3. Operator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

VIII.

Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie poprzez formularz zamówienia online, potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z zasadami ochrony danych osobowych i akceptują Państwo je w całości.
 2. Operator ma prawo do zmiany niniejszych warunków. Opublikuje nową wersję warunków ochrony danych osobowych na swojej stronie internetowej i jednocześnie prześle Państwu nową wersję tych warunków na adres e-mail, który Państwo podaliście operatorowi.

 

 

 

 

Niniejsze warunki obowiązują od dnia 25.05.2020 r.