Warunki handlowe

 

1. Przepisy wprowadzające

 • Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWH”) regulują wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy:

like, s.r.o. z siedzibą J.D. Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok, Słowacja, numer identyfikacyjny: 46 417 362, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Żylinie, dział: Sro, wpis nr. 76391/L (zwany dalej „Sprzedawcą”)

i kupującym będącym osobą fizyczną – przedsiębiorcą lub osobą prawną, która nabywa towar od sprzedającego wyłącznie w celu odsprzedaży lub prowadzenia działalności gospodarczej, a nie do użytku osobistego (zwany dalej „Kupującym”)

(Sprzedający i Kupujący łącznie zwani dalej „Umawiającymi się Stronami”).

 • Niniejsze OWH stanowią integralną część umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem handlu elektronicznego lub poczty elektronicznej, której przedmiotem jest zakup towarów oferowanych przez Sprzedającego (zwanej dalej „Umową Sprzedaży „).
 • Ogólne Warunki Handlowe wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej www.likegroup.pl.
 • W przypadku zawarcia przez Sprzedającego i Kupującego pisemnej umowy kupna, w której uzgodnią warunki odbiegające od Ogólnych Warunków Handlowych, postanowienia pisemnej umowy kupna będą miały pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Handlowymi.
 • Wszelkie stosunki pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, które nie są uregulowane w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, regulują odpowiednie przepisy ustawy nr. 513/1991 Zb. Kodeks Handlowy ze zmianami.

2. Zamówienie towaru

 • Zamawianie towarów odbywa się poprzez sklep elektroniczny na stronie internetowej www.likegroup.pl (zwany dalej Systemem Zamówień) lub drogą mailową na adres hurtownia@likegroup.pl.
 • Kupujący ma obowiązek zapewnić dostęp do własnego konta w Systemie Zamówień oraz do własnej poczty elektronicznej jedynie osobom uprawnionym do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą w jego imieniu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu na skutek przedostania się hasła dostępu Kupującego do konta w Systemie Zamówień w ręce osób nieuprawnionych lub niewłaściwego wykorzystania jego konta poczty elektronicznej.
 • Warunkiem ważności zamówienia jest prawdziwe i kompletne podanie przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Zamówienie musi zawierać: nazwę firmy, siedzibę, numer identyfikacyjny, kontakt telefoniczny, adres e-mail, adres i sposób dostawy towaru, sposób zapłaty za towar, jasne określenie towaru i wymaganej ilości. W przypadku podania przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie ani za powstałe szkody.
 • Zamówienie staje się wiążące dla Kupującego z chwilą jego wysłania.
 • Umowa kupna pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Kupującego w zamówieniu. Kupującemu nie przysługuje prawo do anulowania lub zmiany zamówienia po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę, chyba że Strony Umowy ustalą inaczej.
 • Składając zamówienie, Kupujący zobowiązuje się zaakceptować ceny obowiązujące w chwili wysłania zamówienia oraz należycie zapoznać się z obowiązującymi OWH Sprzedawcy i zgadza się z nimi bez zastrzeżeń.
 • Minimalna wartość jednego zamówienia ustalana jest na 300 zł bez podatku VAT. 
 • Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia lub jego części lub zmiany terminu dostawy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód w produkcji lub dostawie towaru, a także w przypadku tzw. siła wyższa.

3. Dostawa towaru

 • Sprzedawca dostarczy towar stosownie do dostępności poszczególnych towarów i ich możliwości eksploatacyjnych, zazwyczaj w ciągu 7 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, na adres i w sposób określony w zamówieniu. W przypadku późniejszej dostawy Sprzedający poinformuje Kupującego o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie przed potwierdzeniem zamówienia, gdy Kupujący będzie uprawniony do anulowania zamówienia. Jeżeli Kupujący tego nie uczyni do czasu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, zamówienie staje się wiążące dla Umawiających się Stron i Kupującemu nie przysługuje prawo do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania za szkodę spowodowaną opóźnieniem w dostawie.
 • Kupujący ma obowiązek odebrać towar od przewoźnika/dostawcy w zakresie wynikającym z zawartej umowy kupna. Z chwilą odbioru dostarczonego towaru ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego. Kupujący przy odbiorze towaru ma obowiązek niezwłocznie sprawdzić stan opakowania oraz kompletność i nieuszkodzenie przesyłki oraz dostarczonego towaru. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania, uszkodzenia towaru lub innych nieprawidłowości lub wad, Kupujący zobowiązany jest postępować zgodnie z punktem 6 niniejszych OWH.
 • Kupujący nabiera własność towaru dopiero po całkowitym zapłaceniu za towar.
 • Cena za dostawę towaru różni się w zależności od wartości zamówienia, wybranego sposobu płatności za zamówienie oraz adresu dostawy w następujący sposób:
 • Dostawa towaru o wartości do 800 zł bez VAT: Dostawa pod wskazany adres kurierem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – 15 zł bez podatku VAT.
 • Dostawa towaru o wartości nad 800 zł bez podatku VAT: Dostawa pod wskazany adres kurierem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – bezpłatnie.
 • Cena za dostawę do pozostałych krajów EU ustalana jest na podstawie specjalnego porozumienia pomiędzy Umawiającymi się Stronami.

4. Warunki cenowe

 • Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu cenę zakupu, która jest liczona jako suma cen zamówionego towaru, cen usług dodatkowych (dostawa towaru itp.) oraz należnego podatku VAT. Wysokość ceny zakupu zostaje zaakceptowana przez Sprzedającego poprzez wysłanie zamówienia.
 • Cena zakupu towaru wskazana jest w aktualnym cenniku hurtowym Dostawcy, który publikowany jest w Systemie Zamówień pod adresem www.likegroup.pl. Cena zakupu podana jest bez podatku VAT.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen zakupu, z tym, że nowe ceny towarów obowiązują w dniu ich publikacji w Systemie Zamówień pod adresem www.likegroup.pl.

5. Warunki płatności

 • Faktura wykonana jest w walucie zł.
 • Kupujący przy każdym zamówieniu wybiera sposób zapłaty faktury i może wybrać jedną z trzech metod:                                                                                                             1. Płatność z góry – płatność z góry realizowana jest przelewem bankowym na podstawie faktury zaliczkowej (proforma). Na towar wystawiana jest faktura zaliczkowa i towar zostaje zastrzeżony na rzecz Kupującego. Po opłaceniu faktury zaliczkowej towar zostaje wysłany do Kupującego. W przypadku nieopłacenia faktury zaliczkowej w terminie 5 dni roboczych od jej wystawienia, sprzedawca ma prawo anulować zamówienie i odstąpić od umowy sprzedaży.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2. Płatność przy odbiorze – Kupujący ma obowiązek zapłacić kurierowi cenę zakupu gotówką bezpośrednio przy odbiorze towaru.
 • W przypadku współpracy długoterminowej istnieje możliwość, po specjalnym uzgodnieniu Stron, dokonania płatności dopiero po dostarczeniu towaru (płatność na podstawie wystawionej faktury), przy czym termin płatności faktury a wszelkie inne warunki są wcześniej uzgadniane przez Umawiające się Strony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Interfejs ComGate – po wysłaniu zamówienia system automatycznie przekieruje Państwa do bezpiecznej bramki płatniczej, gdzie zapłacą Państwo kartą VISA, MAESTRO lub MASTERCARD. Wpisując poprawne wymagane dane karty dokonują Państwo płatności. W takim przypadku niezwłocznie otrzymamy potwierdzenie przelewu i będziemy mogli od razu wysłać Państwa towar.                                                                                                                                                                                                                        
 • dostawca bramek płatniczych, ComGate Payments, a.s. w tym link do strony: https://www.comgate.cz/en/online-payments

•  udostępnienie informacji o sposobach płatności – płatności kartą i przyciski płatności bankowych wraz z podstawowym objaśnieniem procesu płatności

https://help.comgate.cz/v1/docs/en/payments-by-a-card
https://help.comgate.cz/docs/en/bank-transfers

• dane kontaktowe ComGate Payments, a.s. w tym numer telefonu i adres e-mail w przypadku jakichkolwiek skarg lub pytań dotyczących płatności:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: Payment-podpora@comgate.cz
Telefon: +420 228 224 267

6. Odpowiedzialność za wady, reklamacje

 • Sprzedawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dostarczony towar jest odpowiedniej jakości, materiału i obróbki oraz nadaje się do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania, uszkodzenia towaru lub innych nieprawidłowości lub usterek stwierdzonych przy odbiorze towaru od przewoźnika/dostawcy, należy spisać  protokół dotyczący rozmiaru i charakteru szkody (protokół szkody), który przewoźnik/dostawca potwierdzi i załączy do reklamacji.
 • Kupujący ma obowiązek zgłosić reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia odbioru towaru. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i musi zawierać: czytelną specyfikację towaru, liczbę wadliwych pozycji, numer faktury, opis wady oraz dokumentację zdjęciową.

 7. Zachowanie poufności

 • Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyskały w związku z realizacją Umowy Sprzedaży, a które nie są publicznie dostępne. W tym kontekście zobowiązują się do zapewnienia poufności tych informacji przez inne osoby, którym powierzają zadania w związku z realizacją Umowy Sprzedaży. Treść tej umowy również jest uważana za poufną.

8. Ochrona danych osobowych

 • zgodnie z ustawą nr. 122/2013 Zb. w sprawie ochrony danych osobowych ze zmianami Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: tytułu prawnego, imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Dane te przetwarzane są w celu realizacji warunków umowy sprzedaży, realizacji zamówienia, dostawy towaru, komunikacji pocztowej oraz w celach marketingowych Sprzedawcy. Kupujący wyraża zgodę dobrowolnie, swobodnie i poważnie.
 • Kupujący nabywa własność towaru dopiero po całkowitym zapłaceniu ceny zakupu towaru i ceny dostawy.
 • Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez okres 10 lat od dnia złożenia ostatniego zamówienia u Sprzedającego. Kupujący może w każdej chwili odwołać zgodę wyrażoną w formie pisemnej.
 • Dane osobowe Klienta nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek ten nakładają przepisy szczególne lub na podstawie umów handlowych zawartych pomiędzy Sprzedawcą a właściwym kontrahentem, który świadczy usługi związane z dostawą towarów zamówionych przez zainteresowane osoby. Dane osobowe nie będą publikowane.

9. Końcowe postanowienia

 • Niniejsze ogólne warunki handlowe oraz umowa kupna podlegają porządkowi prawnemu Republiki Słowackiej.
 • Inne warunki lub inne prawa i obowiązki Umawiających się Stron niniejszych OWH są ważne i skuteczne wyłącznie po uprzednim pisemnym uzgodnieniu Umawiających się Stron.
 • Żadna z Umawiających się Stron nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykonania w przypadku wystąpienia siły wyższej. Za zdarzenie spowodowane siłą wyższą uważa się zdarzenie, którego Umawiające się Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec i które jest niezależne od ich woli, w szczególności wojnę, bunt, strajk, klęski żywiołowe, zmiany ustawodawstwa i inne.
 • Strony umowy ustaliły, że wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy nimi na tle stosunków prawnych opartych na Umowie Sprzedaży lub OWH oraz związanych z nimi warunkach i umowach będą najlepiej rozstrzygane w drodze ugody.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub zastąpienia OWH w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie www.likegroup.pl.

 

  W Liptowskim Gradku, 1.2.2020